Gebruiksvoorwaarden

1. Informatie over deze Gebruiksvoorwaarden
Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn de voorwaarden waarop deze website: http://www.evoluent.nl (de “Website”) aan u beschikbaar worden gesteld. Door toegang te verkrijgen tot deze website gaat u ermee akkoord dat u aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden bent. Lees deze daarom goed door, print ze indien nodig uit en sla een exemplaar ervan op. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.
In deze Gebruiksvoorwaarden betekent “u” de persoon die toegang krijgt tot de Website, en betekent “Backshop” of “wij” of “ons”.  Het domein Evoluent.nl wordt beheerd door Backshop BV, Vareseweg 43, 3047 AT Rotterdam, Nederland.
2. Sites van derden
Door te klikken op bepaalde links op de website kunt u terecht komen op sites van Backshop. Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar de website terugkeren door op de ‘back’-pijl te klikken of het nieuw geopende venster te sluiten.
3. Intellectueel eigendom
Door uw gebruik van de website en haar inhoud worden aan u geen rechten verleend met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten, verstrekt advies, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo’s, grafische voorstellingen, foto’s, animaties, video’s en tekst, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden op de Website en haar inhoud. Het is u niet toegestaan om de diensten, internetpagina’s of het materiaal op de Website of de computercodes van elementen waaruit de Website bestaat op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel exploiteren, bewerken, aan het publiek mededelen of distribueren, anders dan ten behoeve van uw eigen persoonlijk gebruik of na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Backshop BV.
4. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, of van gebreken in de juistheid of de volledigheid van de op de website beschikbare informatie, tenzij deze schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Backshop en hun hoogste leidinggevende personeel. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van het gebruik van de Website, waaronder het doen van aankopen, zelfs als wij vooraf op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. (Dit artikel is niet van toepassing voor consumenten, wel voor zakelijke aankopen.)
5. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de website geplaatst zijn, en door uw gebruik van de Website vanaf dat moment wordt u geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd.